POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługi oferowane przez Ion System Sp. z o.o. są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Polityka opiera się na przetwarzaniu danych osobowych oraz polityce plików “cookies”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Ion System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleja Stanów Zjednoczonych 32/10

zwaną dalej: Ion System

2) Ion System powołało Inspektora ochrony danych. Dane do kontaktu: adres e-mail: zamowienia@ionsystem.pl

3) Ion System przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym Klienta. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz.

Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania

lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej,

adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba

uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy

kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).

4) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Ion System umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ion System, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Ion System działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Ion System ciążącego na Ion System obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ion System (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5) Ion System jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Ion System) w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Ion System umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Ion System na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Ion System a Podwykonawcami Ion System.

6) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich

danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu

zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału

Podwykonawców Ion System posiadających siedziby poza obszarem EOG.

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Ion System umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ion System, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Ion System umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ion System. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo

dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie

wyrażonej przez Ciebie zgody.

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10) W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych

osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy o

świadczenie usług oferowanych przez Ion System lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ion System. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Ion System informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

11) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub

uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników,

przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj

urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania przez użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i

aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. Informacje uzyskiwane przez Ion System za pośrednictwem plików „cookies” mogą być udostępniane podmiotom powiązanym kapitałowo z Ion System z tym zastrzeżeniem, że będą one wykorzystywane w celach analogicznych, jak to opisano powyżej. W tych samych celach Ion System może również pozyskiwać

informacje przekazywane za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych przez podmioty powiązane kapitałowo z Ion System.